สวดมนต์ชาวไต (ไทยใหญ่)

คำขอขมาพระของชาวไต (ไทยใหญ่)

ภาษาไทย

อ๋อก่าซ่า อ๋อก่าซ่า อ๋อก่าซ่า ก่าย่ะกั่ม วาจี่กั่ม มาหนอกั่ม หนั่งกา โต๋เฮด ซ้ก-วา ใจ๋-กย่าม เป๋นต่าม ตุ๊จะเริก เคิงเมิก ล้ำหล่าง เหม่าจ่าง เหม่าแจ่ด อาแปย่ด ขายเมี้ยว เจ้อนั้น อาโกจ๊ ปุนตวาก อุ่ยปาก เค้าหวาย ย้ามไหน ตำดี พะระยาตะหนะ ตะระยาตะหนะ สังฆายาตะหนะ กาตียาตะหนะ เจาเมียด สามเปิ๋ง เจ้อไน่ คามะ หยำโก๋ โป๊ตโต๋ กมต่อ ปู่จ่อ ปู้ปก๊าน ว้านไว เฮยอใด ทนถึง ป๊ะท่ะม่ะ ตุ๊ติ๊ย่ะ ต๊ะติ๊ย่ะ ปอกนึง ส้องปอก สามเผ่า คู้เข่า ย่กมื้อ คื้อต่าง ต้านขว่าง สี่เส่ หวุ่นเต่ น่ะม้อ ย้อนขันต้อ ไวตีคาออ

Tags:
 

นมัสการพระธาตุเจดีย์ที่พุกามใน ๒ ถึง ๓ วัน

พุกาม
พุกาม (Bagan - ပုဂံ - ปะกั่น) เป็นอาณาจักรพม่าโบราณ (พ.ศ.๑๕๘๗ - พ.ศ.๑๘๓๐) สมัยนั้นพระศาสนาเจริญมาก นิยมสร้างพระธาตุเจดีย์กันอย่างแพร่หลาย ที่นี่จึงน่าไปเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง เป็นการระลึกถึงความรุ่งเรืองของพระศาสนาในอดีต และอธิษฐานเชื่อมบุญอนุโมทนา-อุทิศกุศล-ขอขมา-อโหสิแก่จิตวิญญาณที่ท่านเคยสร้างความเจริญแก่พระศาสนาเอาไว้

การไปพุกาม ควรใช้เวลาอย่างน้อย ๒ วัน จึงจะสามารถนมัสการพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญได้พอควร
และหากอยู่ถึง ๓ วัน ก็จะไปได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

Tags:
 

อนุโมทนาทำบุญจาริกพม่า

ใบอนุโมทนา

ขอศิษยานุศิษย์หลวงพ่อ ได้อนุโมทนาร่วมกัน ในโอกาสที่หลวงพ่อได้จาริกประเทศพม่า และได้ทำบุญไว้ตามเจดีย์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และได้เก็บส่วนหนึ่งของใบอนุโมทนากลับมาเพื่อได้อนุโมทนาร่วมกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ "จาคานุสสติกรรมฐาน"

ดาวน์โหลด

ไฟล์ PDF (17M)

Tags:
 

อนุโมทนาบริจาคหนังสือ

หนังสือขอบคุณ

ขอศิษยานุศิษย์หลวงพ่อ ได้อนุโมทนาร่วมกัน ในโอกาสที่ได้นำหนังสือไปบริจาคดังนี้

 • หนังสือ "ทิศที่ ๑๑" จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
 • และหนังสือ "พุทธมงคลอานิสงส์" จำนวน ๕๐๐ เล่ม

โดยได้นำไปบริจาคในโครงการ "พัฒนาจิตยุวพุทธ"ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

Tags:
 

สถิติการพิมพ์หนังสือ

ประวัติการพิมพ์หนังสือของหลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ

เรียงตามหัวหนังสือ

การแสวงหาความสุขของมนุษย์ (รวม ๓,๐๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
 • พลายคู่ตัดเดี่ยว (รวม ๓,๐๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ธันวาคม ๒๕๔๓ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
 • พุดตานกถา (รวม ๒๑,๐๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๒ : กันยายน ๒๕๔๖ จำนวน ๑๖,๐๐๐ เล่ม
 • พุทธมงคลอานิสงส์ (รวม ๑๔๐,๕๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ธันวาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๑๘,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๒ : มิถุนายน ๒๕๕๑ จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๓ : พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒,๕๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๔ : พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๕ : ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๖ : มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๗ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • สันติรำลึก (รวม ๑๔๕,๕๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๔๙ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๒ : มิถุนายน ๒๕๕๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๔ : ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐,๕๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๕ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๖ : ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๗ : มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๘ : ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • ทิศที่ ๑๑ (รวม ๓๔๕,๐๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๒ : มิถุนายน ๒๕๕๓ จำนวน ๗๕,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๓ : มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๔ : มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๕ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๖ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๗ : ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
 • เปตวัตถุ (รวม ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๒ : ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๓ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๔ : ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๕ : มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • วิมานวัตถุ (รวม ๕๕,๐๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๔๕,๐๐๐ เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ ๒ : มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
 • อปทาน ๑ (รวม ๔๐,๐๐๐ เล่ม)
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐,๐๐๐ เล่ม
 • เรียงตามเวลา

  • กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ : การแสวงหาความสุขของมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๔๓ : พลายคู่ตัดเดี่ยว พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
  • กรกฎาคม ๒๕๔๖ : พุดตานกถา พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
  • กันยายน ๒๕๔๖ : พุดตานกถา พิมพ์ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๖,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๔๗ : พุทธมงคลอานิสงส์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๘,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๔๙ : สันติรำลึก พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๐ : สันติรำลึก พิมพ์ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๑ : พุทธมงคลอานิสงส์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม
  • พฤศจิกายน ๒๕๕๑ : พุทธมงคลอานิสงส์ พิมพ์ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๒,๕๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๒ : ทิศที่ ๑๑ พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๓ : ทิศที่ ๑๑ พิมพ์ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗๕,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๕๓ : สันติรำลึก พิมพ์ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๔ : ทิศที่ ๑๑ พิมพ์ครั้งที่ ๓ จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๕๔ : สันติรำลึก พิมพ์ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๐,๕๐๐ เล่ม
  • พฤษภาคม ๒๕๕๕ : พุทธมงคลอานิสงส์ พิมพ์ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๕ : เปตวัตถุ พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๕ : ทิศที่ ๑๑ พิมพ์ครั้งที่ ๔ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๕๕ : พุทธมงคลอานิสงส์ พิมพ์ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ : ทิศที่ ๑๑ พิมพ์ครั้งที่ ๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
  • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ : สันติรำลึก พิมพ์ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๖ : พุทธมงคลอานิสงส์ พิมพ์ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๖ : วิมานวัตถุ พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๕,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๕๖ : เปตวัตถุ พิมพ์ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๕๖ : สันติรำลึก พิมพ์ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : ทิศที่ ๑๑ พิมพ์ครั้งที่ ๖ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
  • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : เปตวัตถุ พิมพ์ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : พุทธมงคลอานิสงส์ พิมพ์ครั้งที่ ๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๗ : สันติรำลึก พิมพ์ครั้งที่ ๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • มิถุนายน ๒๕๕๗ : อปทาน ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๐,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๕๗ : เปตวัตถุ พิมพ์ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๕๗ : ทิศที่ ๑๑ พิมพ์ครั้งที่ ๗ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
  • ธันวาคม ๒๕๕๗ : สันติรำลึก พิมพ์ครั้งที่ ๘ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
  • มกราคม ๒๕๕๘ : เปตวัตถุ พิมพ์ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

  รวมจำนวน

  รวมเป็นหนังสือที่พิมพ์ทั้งสิ้น ๘๕๓,๐๐๐ เล่ม (ปรับปรุง: มกราคม ๒๕๕๘)

  ขอให้อนุโมทนาร่วมกันครับ

  Tags:
   

  ขอเชิญร่วมทอดกฐินวัดกรรมฐาน ๔๗๑ วัด

  รายชื่อวัดทั้งหมด เป็น PDF (4.9M)

  ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ ๑๐๘ วัดกรรมฐาน (เพิ่มอีก ๓๖๓ วัด รวมเป็น ๔๗๑ วัด) พัฒนาคุณธรรมคู่พัฒนาเศรษฐกิจ
  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  กลุ่มนิตยสารโลกทิพย์-โลกลี้ลับ สถาบันศึกษาพุทธศาสนาทางไปรษณีย์/net สภาชาวพุทธ มูลนิธิโลกทิพย์ ได้เป็นแกนนำรวมศรัทธาชาวพุทธทั่วโลก ในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาหลายปีแล้ว
  สำหรับกาลกฐินในปี ๒๕๕๓ นี้ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ถึงวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
  กระผมนายมงคล เนินอุไร และ นางพนิดา ชอบวณิชชา(มารดา) ได้ร่วมกันบริจาคเป็นประเดิมไว้วัดละ ๕๐๐ บาท (๑๐๘ วัด) เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท พร้อมกันนั้นได้เชิญชวนผู้อ่านนิตยสารโลกทิพย์-โลกลี้ลับทั้งในและนอกประเทศ ให้ร่วมในมหากุศลครั้งนี้ด้วย

  สามารถร่วมทำบุญได้โดย

  1. ส่งเงินทาง ธนาณัติ ในนาม นายมงคล เนินอุไร ๔๘๓/๑๑ ถนนประชาสงเคราะห์ซอย ๒ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สั่งจ่าย ปณ.ดินแดง
  2. โอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนดินแดง ชื่อบัญชี นายมงคล เนินอุไร หมายเลขบัญชี ๐๔๙-๒-๐๘๗๑๐-๘ (โปรดส่งโทรสารเพื่อแจ้งเอกสารการโอน พร้อมชื่อและที่อยู่กลับมายังสำนักงาน หลังทำการโอนเรียบร้อยแล้ว)
  3. สอบถามรายละเอียด โทร.๐.๒๒๔๘.๓๒๙๑-๓ โทรสาร ๐.๒๒๔๖.๖๔๖๓

  ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกุศลมา ณ ที่นี้ สาธุ...

  Tags:
   

  นิมิตกสิณที่หายาก

  นิมิตสำหรับเจริญกสิณที่ยากในจัดหาเอง ได้แก่เตโชกสิณ (กสิณไฟ) และวาโยกสิณ (กสิณลม) ได้จัดทำไว้ ๓ รูปแบบดังนี้

  Tags:
   

  บทขอขมากรรมสำนึกผิด

  โดยหลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ
  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
   

  ด้วยเดชะ พุทธบารมี ธัมมบารมี สังฆบารมี ข้าพเจ้าจะขอน้อมอัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล มาเป็นพยานในการขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรม สำนึกผิด ตั้งจิตใหม่ ของข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้ด้วยเทอญ

  Tags:
   

  วิธีทำบุญแก่วัดที่เราเลื่อมใสตลอดทั้งปี

  ถ้าเรามีจิตศรัทธาต่อวัดใด หรือเลื่อมใสต่อหลวงพ่อองค์ใด ควรจะเพิ่มศรัทธาปสาธะ เพิ่มเติมเสริมบารมีของเรา โดยการทำบุญ และมีส่วนในกิจการงานบุญของวัดนั้น ทุกวันตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการสร้างเสริมทานบารมีของเราให้เต็มรอบบริบูรณ์ อันเป็นแนวทางที่บัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น และมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่าง ได้ดำเนินมาแล้ว

  ข้าพเจ้า พระชุมพล พลปญฺโ ใช้วิธีดังนี้ สาธุชนท่านใดจะนำไปเป็นตัวอย่าง ก็ขออนุโมทนาด้วย ไม่สงวนลิขสิทธิ์

  Tags:
   

  เรียนรู้พุทธประวัติด้วยแผนที่

  เรียนรู้พุทธประวัติด้วยแผนที่

  หนังสือ "เรียนรู้พุทธประวัติด้วยแผนที่" รจนาโดย ท่านพระสุตาวุธวิสิฐ (ขรรค์ชัย ชนะกุล) วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่ เป็นหนังสือที่นำแผนที่ของอินเดียโบราณมาประกอบการศึกษาพุทธประวัติ ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้สามารถเข้าใจพุทธประวัติได้แจ่มชัดขึ้น เป็นการยืนยันความจริงของพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนาให้หนักแน่นขึ้นอย่างมั่นคง

  ทางเว็บได้เล็งเห็นความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ จึงได้จัดทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์ขึ้นเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้
  จัดทำเป็นไฟล์ pdf ๒ รุ่นคือ

  1. ๑. รุ่นความละเอียดต่ำ 100dpi คือ budmap-100.pdf ขนาดไฟล์ 30.8MB
  2. ๒. รุ่นความละเอียดสูง 300dpi คือ budmap-300.pdf ขนาดไฟล์ 172.8MB
  Tags:
    Syndicate content