เทคนิกทำบุญ

รวมเทคนิกในการทำบุญให้ได้ผลมาก อานิสงส์มาก เจริญศรัทธาปสาทะได้มาก

ขอเชิญบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นสถานที่ที่ให้การรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "ถ้าหากผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด" นั่นแสดงว่าการช่วยเหลือพระภิกษุที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐและมีอานิสงส์ไพศาลมาก ถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด ฉะนั้นขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจงมาร่วมกันบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรที่อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วย ได้ดังนี้

เงินของท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรที่เจ็บป่วยอาพาธอย่างแน่นอน ขออนุโมทนา สาธุการ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. ๐.๒๓๕๔.๔๓๑๐ ต่อ ๓๕๐๑ หรือสายตรง ๐.๒๓๕๔.๔๒๗๑-๒ และโทรสาร ๐.๓๕๔.๔๒๘๗

อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ

 1. ๑. ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
 2. ๒. อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
 3. ๓. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
 4. ๔. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
 5. ๕. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
 6. ๖. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
 7. ๗. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
 8. ๘. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
 9. ๙. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
 10. ๑๐. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
 11. ๑๑. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
 12. ๑๒. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
 13. ๑๓. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
 14. ๑๔. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
 15. ๑๕. จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
 16. ๑๖. จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
 17. ๑๗. จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
 18. ๑๘. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
 19. ๑๙. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้

วิธีทำบุญแก่วัดที่เราเลื่อมใสตลอดทั้งปี

ถ้าเรามีจิตศรัทธาต่อวัดใด หรือเลื่อมใสต่อหลวงพ่อองค์ใด ควรจะเพิ่มศรัทธาปสาธะ เพิ่มเติมเสริมบารมีของเรา โดยการทำบุญ และมีส่วนในกิจการงานบุญของวัดนั้น ทุกวันตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการสร้างเสริมทานบารมีของเราให้เต็มรอบบริบูรณ์ อันเป็นแนวทางที่บัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น และมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่าง ได้ดำเนินมาแล้ว

ข้าพเจ้า พระชุมพล พลปญฺโ ใช้วิธีดังนี้ สาธุชนท่านใดจะนำไปเป็นตัวอย่าง ก็ขออนุโมทนาด้วย ไม่สงวนลิขสิทธิ์

ให้เราส่งธนาณัติไปที่วัดนั้น ปีละ ๓,๖๕๐ บาท หรือถ้าปีไหนมี ๓๖๖ วัน ให้ส่งธนาณัติไป ๓,๖๖๐ บาท การส่งธนาณัติให้สั่งจ่ายเจ้าอาวาสวัดนั้น ถึงแม้เราจะจำชื่อฉายาหรือสมณศักดิ์ของท่านไม่ได้ หรือจำได้แต่เขียนไม่ถูก ก็ไม่เป็นไร ให้เขียนใบธนาณัติว่า สั่งจ่ายเจ้าอาวาสวัดนั้นๆก็พอ ท่านก็จะสามารถไปเบิกธนาณัตินั้นได้แล้ว ยกตัวอย่างว่า เรามีศรัทธาต่อวัดพุทธาราม เวลาส่งธนาณัติให้เราเขียนว่า สั่งจ่าย ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม

ในการส่งธนาณัติไป ให้เขียนจดหมายแนบไปด้วย ดังนี้ว่า กราบเรียน ท่านเจ้าอาวาส ข้าพเจ้าได้ส่งธนาณัติมา ๓,๖๕๐ บาท ขอร่วมอนุโมทนา ร่วมบุญร่วมกุศล ในทุกกิจกรรมการกุศล กับพุทธบริษัททุกท่านที่มาทำบุญที่วัดพุทธารามนี้ วันละ ๑๐ บาททุกวัน ตั้งแต่วันที่๑มกราคมไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ขอท่านเจ้าอาวาสได้โปรดเมตตารับปัจจัย ที่ข้าพเจ้าได้ส่งธนาณัติมาพร้อมกับจดหมายนี้แล้วด้วยเทอญ

เมื่อท่านเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ได้รับธนาณัติที่เราส่งไปถวายแล้ว ท่านก็จะนำปัจจัยที่เราส่งไป จัดการใช้จ่ายในกิจการที่ทางวัดจำเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป

เราผู้ส่งเงินไปทำบุญก็จะถือว่า ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมการกุศล ที่พุทธบริษัททุกคนได้มาบำเพ็ญ ในวัดนั้น ทุกๆวันตลอดทั้งปี

แล้วทุกวันตอนเช้า เมื่อเราตื่นมา ให้เราอธิษฐานดังนี้ทุกวันว่า สาธุ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา และขอมีส่วนร่วม กับทุกกิจกรรมการกุศล ที่พุทธบริษัททุกท่าน มาร่วมบำเพ็ญ ที่วัดพุทธาราม ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาข้าพเจ้า ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า หมู่ญาติของข้าพเจ้า ขอให้ท่านจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้า แล้วจงโปรดเมตตา ยกโทษ อโหสิกรรม ให้อภัย และช่วยเหลือข้าพเจ้า ให้สะดวกปลอดภัย ให้เจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ คิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อด้วยเทอญ

เมื่ออธิษฐานดังนี้ในตอนเช้า จะช่วยให้เรามีโชคดีทั้งวัน ถ้าตอนเช้าลืมอธิษฐาน ให้อธิษฐานตอนช่วงระหว่างวัน หรืออธิษฐานตอนเย็น หรือตอนก่อนนอนก็ได้ ถ้าได้อธิษฐานดังนี้ทุกวัน จะช่วยให้ชีวิตพ้นอุปสรรคทั้งหลาย และประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ

ที่ยกตัวอย่างวัดพุทธาราม เป็นการสมมุติชื่อขึ้นมา เพื่อสะดวกในการยกตัวอย่าง ฉะนั้นถ้าเราส่งธนาณัติ ไปทำบุญที่วัดใด ให้ใส่ชื่อวัดนั้นแทนชื่อวัดพุทธาราม ถ้าเราส่งธนาณัติไปทำบุญหลายวัด เวลาเราอธิษฐาน ก็ใส่ชื่อหลายวัดตามที่เราศรัทธา

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐ ท่านสอนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของท่านว่า การนึกถึงวัดใดวัดหนึ่ง ก็เป็นบุญมาก สามารถปิดอบายภูมิให้แก่ผู้นึกถึงได้ เพราะว่า วัดเป็นที่ประกอบกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา การนึกถึงวัดที่เราบำรุงทุกวัน จึงเป็นบุญมาก

วิธีทำบุญตลอดทั้งปีอย่างนี้ ไม่จำเป็นจะต้องส่งปัจจัยไปทำบุญตอนช่วงปีใหม่เท่านั้น เราจะส่งปัจจัยธนาณัติไปทำบุญตอนช่วงไหนก็ได้ ขอเพียงให้เราตั้งใจอธิษฐานบารมีว่า เราขอมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการกุศล กับทุกท่านที่มาทำบุญที่วัดนี้ทุกวันตลอดทั้งปี ก็จะเกิดผลอานิสงส์บุญบารมียิ่งใหญ่ แก่เส้นทางการบำเพ็ญบารมีของเราเป็นอย่างยิ่ง คิดประกอบสัมมาอาชีพก็จะรุ่งเรือง คิดปฏิบัติธรรมก็จะเจริญอย่างว่องไว เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ง่าย

รายชื่อวัดกรรมฐาน เป็น PDF (8M)

ตัวอย่างรายชื่อวัด

ใครมีลูกหลานดื้อ อ่านทางนี้

ถ้าใครมีลูกหลานดื้อ ให้เสริมบารมี
เพื่อแก้กรรมแก้เวร โดยการที่เมื่อเห็นวัดใด
จัดการบวชเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นการนำลูกหลาน
คนอื่นไปฝึกฝน ให้ไปอุปถัมภ์โครงการบวชเณร
ภาคฤดูร้อนของวัดนั้น จะโดยนำข้าวสารอาหาร
จตุปัจจัย ไทยทาน หรือสิ่งใดที่จะช่วยเกื้อหนุนโครงการ
บวชเณรภาคฤดูร้อนนั้น

อานิสงส์ที่เราไปช่วยโครงการ
ที่เขานำลูกหลานคนอื่นไปอบรม ก็จะย้อนกลับมาส่งผล
ให้ลูกหลานของเราหายดื้อไปได้ด้วยกุศลผลบุญนี้
เพราะว่าคนเราให้สิ่งใดไปก็จะได้สิ่งนั้น เราไปช่วยให้
ลูกหลานคนอื่นดีขึ้น ลูกหลานเราก็จะพลอยดีขึ้นด้วย